Privacy Policy

wijzig privacy instellingen

 

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is
opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming
(AVG)
Gebruiker van deze privacyverklaring, tevens verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de
AVG is MindfulnessCentrumVenray , Groene Hart 9, 5801 SX in Venray, ingeschreven bij de
Kamer van Koophandel onder nummer 59560207 is verantwoordelijk voor de verwerking van
persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
www.mindfulnesscentrumvenray.nl ,
Groene Hart 9,
5801 SX Venray
0031614262089,
I. van Straten is de Functionaris Gegevensbescherming van Mindfulnesscentrumvenray, zij is
te bereiken via info@mindfulnesscentrumvenray.nl.

Persoonsgegevens die Mindfulnesscentrumvenray verwerkt:
Mindfulnesscentrumvenray verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze
diensten na inschrijving met uw uitdrukkelijke toestemming, en/of omdat u deze aan ons
verstrekt met uw uitdrukkelijke toestemming.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
➢ Voor en achternaam.
➢ Geboortedatum.
➢ Adresgegevens.
➢ Telefoonnummer en / of mobiel
➢ E-mailadres
➢ Verzekering en verzekeringsnummer (wanneer van toepassing)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
Mindfulnesscentrumvenray verwerkt de volgende bijzonder en/of gevoelige persoonsgegevens
van u:

➢ Gezondheidsinformatie

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens
verwerken:
Mindfulnesscentrumvenray verwerkt uw persoonsgegevens en bijzondere persoonsgegevens
voor de volgende doelen:

➢ Het afhandelen van uw betaling via een beveiligd boekhoudprogramma.
➢ U te kunnen bellen, e-mailen indien dit nodig is.
➢ De diensten die Mindfulnesscentrumvenray levert zo goed mogelijk te kunnen
doen.

Geautomatiseerde besluitvorming:
Mindfulnesscentrumvenray neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerking besluiten
over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om
besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of systemen, zonder dat daar een
mens (bijvoorbeeld een medewerker van Mindfulnesscentrumvenray) tussen zit.
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
Mindfulnesscentrumvenray bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de
doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende
bewaartermijn voor de volgende persoonsgegevens:
Alle persoonsgegevens en bijzondere persoonsgegevens < tot 7 jaar na het laatste contact.

Delen van persoonsgegevens met derden:
Mindfulnesscentrumvenray verkoopt uw persoonsgegevens niet aan derden en verstrekt deze
uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen
aan een wettelijke verplichting, zoals het voeren van een juiste administratie en het doen van
belastingaangifte.
Cookies, of vergelijkbare technieken:
Mindfulnesscentrumvenray gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen.
Daarnaast hebt u het recht om uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of
bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door
Mindfulnesscentrumvenray en hebt u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent
dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in
een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming, of bezwaar op de verwerking
van uw persoonsgegevens sturen naar info@mindfulnesscentrumvenray.nl.
Mindfulnesscentrumvenray wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht
in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de

volgende link: http://autoriteitpersoonsgegevens.nl/contact-met-de-autoriteit-
persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
Mindfulnesscentrumvenray neemt de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus en
neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een
bewerkersovereenkomst, welke voldoet aan de in de AVG gestelde eisen met de garantie dat
uw gegevens niet buiten de EU worden verwerkt, om te zorgen voor eenzelfde niveau van
beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.
Persoonsgegevens die op papier zijn vastgelegd worden bewaard in een deugdelijke afsluitbare
ruimte zodat derden hier geen toegang toe hebben.
Als u de indruk hebt dat uw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn
van misbruik, neem dan contact op via info@mindfulnesscentrumvenray.nl

Over mij

Tijdens mijn studie ben ik in aanraking gekomen met meditatie. Uiteindelijk “landde ”ik via mindfulness bij de Boeddhistische traditie. Ik ben aangesloten bij de landelijke vakvereniging VMBN, hierdoor kunnen mijn trainingen door zorgverzekeraars vergoed worden.

Aangesloten bij

Volg ons

Contact

Bezoekadres
Groene Hart 9
5801 SX Venray

+31 (0)6 14 26 20 89
info@mindfulnesscentrumvenray.nl

Privacy policy